18.08.2016

prava-pri-vzimane-na-kredit

Трябват ни пари – в най-кратък срок, без да търсим поръчители, да събираме документи, да чакаме одобрение – затова често прибягваме до услугите на небанковите финансови институции.

Според българското законодателство небанковите финансови институции имат право да извършват следните услуги:

 • извършване на платежни услуги;
 • финансов лизинг
 • гаранционни сделки;
 • парично брокерство;
 • консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
 • придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други);
 • издаване на електронни пари;

Законът поставя изисквания за учредяване на такива институции, макар тези изисквания да не са така високи както при банките (става дума за минимален капитал, регистрация и  т.н.). Небанковите кредитни институции също подлежат на регистрация. БНБ поддържа специален регистър на финансовите интитуции.

Също така БНБ поставя редица изисквания към дейността на небанковите кредитни институции:

 • да приемат и прилагат вътрешни правила за управление на дейността си;
 • да изготвят подробен отчет за дейността си и да го представят на БНБ; 
 • да осигуряват съдействие на БНБ при осъществяване на контрол върху дейността им;
 • да спазват законите и наредбите при осъществяване на дейността си.