18.08.2016

prava-pri-vzimane-na-kredit

Всяка финансова институция е длъжна да приеме и прилага вътрешни правила и общи условия към договорите за кредит с клиенти.

  • Общите условия се обявяват в помещенията, до които клиентите имат достъп, а по възможност и в електронен вид. Преди да вземем какъвто и да е кредит трябва да изискаме да ги прочетем и да ги разберем.
  • Ако общите условия съдържат уговорки, които ни поставят в неравностойно положение като страна по договора, то те са без никаква правна стойност, защото нарушават изискването на закона, че общите условия не трябва да съдържат неравноправни клаузи.
  • Много важно е да се отбележи, че, ако теглим потребителски кредит от небанкова финансова институция, имаме същите права, както ако бяхме изтеглили потребителски кредит от банка.
  • Общите условия съдържат задължително данни за: общите разходи по кредита (такси, комисиони и други разходи, пряко свързани с договора за кредит) и за обективните критерии, въз основа на които тези разходи могат да се изменят; лихвения процент, изразен като годишен лихвен процент, метода за изчисляване на лихвата, както и условията, при които може да се променя лихвата до пълното погасяване на кредита.

Важно! Годишният процент на разходите по кредита (лихва и комисионни и други такси) не може да надвишава 5 пъти законовата лихва, която се формира от основния лихвен процент, определен от БНБ + 10%.

Други неща, на които трябва да обърнем внимание:

  • условията и разходите при предсрочно погасяване на кредита.
  • При какви условия кредитът става предсрочно изискуем, т.е. кога може да си искат парите обратно преди да е изтекъл срока за погасяване на задължението ми. Обикновено това става при неизпълнение на задълженията по кредита, напр. неплащане на вноските. Втози случай трябва да сме напълно наясно при непогасяването на колко вноски кредитът става изискуем.
  • Коя е институцията, която ще разглежда споровете, възникнали по повод договора за кредит, защото може да има клауза, която овластява не съд, а друг орган. Понякога се случва този орган да не е “съвсем” обективен.